Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Firma FCTT Sp. z o.o. Sp. k. – NIP 7831740192, REGON 364155479, KRS 0000611091, ul. Wspólna 40 61-479 Poznań, informuje, że przetwarza Pana/Pani dane osobowe, które przekazane zostały w celu podjęcia działań w związku z wyrażoną przez Pana/Panią wolą skorzystania z usług pośrednictwa finansowego.
 2. Administratorem podawanych danych osobowych jest Firma Firma FCTT Sp. z o.o. Sp. k. – NIP 7831740192, REGON 364155479, KRS 0000611091, ul. Wspólna 40, 61-479 Poznań zwana dalej FCTT Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: „Administrator”).
 3. Przetwarzanie odbywa się również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Procesora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń do czasu ich ustawowego wygaśnięcia, a także w następujących celach:
  1. realizacji działań informacyjnych, handlowych, marketingowych i statystycznych realizowanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest udzielona zgoda podmiotu danych osobowych.
  2. udostępnienia danych osobowych przez FCTT Sp. z o.o. Sp. k. podmiotom współpracującym z FCTT Sp. z o.o. Sp. k. w szczególności podmiotom z którymi FCTT Sp. z o.o. Sp. k. zawarł umowę ogólną o współpracy w zakresie pośrednictwa, bankom, podmiotom udzielającym pożyczek w celu realizacji działań informacyjnych, handlowych, marketingowych i statystycznych realizowanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz poprzez system przetwarzania danych dostępny pod adresem bikraport.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest udzielona zgoda podmiotu danych osobowych.
  3. marketingowych polegających na przesyłaniu informacji i ofert handlowych do podmiotu danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest udzielona zgoda podmiotu danych osobowych.
  4. udostępnienia danych osobowych przez FCTT Sp. z o.o. Sp. k. podmiotom współpracującym z FCTT Sp. z o.o. Sp. k. w szczególności bankom, podmiotom udzielającym pożyczek do celu wykorzystania tych danych przez te podmioty w celach marketingowych polegających na przesyłaniu informacji i ofert handlowych do podmiotu danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest udzielona zgoda podmiotu praw.
  5. oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy przez FCTT Sp. z o.o. Sp. k. lub podmioty współpracujące FCTT Sp. z o.o. Sp. k. w celu przygotowania oferty kredytowej, finansowej lub handlowej. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest zgoda podmiotu danych osobowych.
  6. wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem wskazanych instytucji do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań podmiotu danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest zgoda podmiotu danych osobowych.
  7. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kierować do inspektora ochrony danych.
 6. Odbiorcami danych osobowych – podmiotami, którym mogą być udostępniane dane osobowe przez Administratora – mogą być podmioty współpracujące z FCTT Sp. z o.o. Sp. k., biura informacji gospodarczej oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora m.in. dostawcy systemów informatycznych i innych usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne (w tym podatkowe i windykacyjne). Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym do tego organom publicznym w zakresie i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Po tym okresie dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie, w celu i przez czas wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy osoba taka uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.